Talpinimo sutartis EN

 

SUTARTIS Nr. {docNr}


Vilnius
{DateFrom}
Galiojanti Sutarties versija: 1.0
{IMONE}, įmonės kodas {ICODAS}, esanti adresu {IADDRR}, remiantis bendrovės įstatais atstovaujama direktoriaus {iDirector}, toliau vadinama Vykdytoju, ir {WWW} projekto(-ų) savininkas (arba įgaliotas valdytojas) toliau vadinamas Užsakovu, sutaria:
 1. SUTARTIES DALYKAS

  1. Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui suteikti projekto {WWW} (toliau Projektas), kuris sutarties pasirašymo dienai yra https://bambukas.serveriai.lt/ (ar kitame Vykdytojui priklausančiame) serveryje, kritinių klaidų taisymo paslaugas vienerių metų laikotarpiui nuo {DateFrom} iki {DateTo}.
  2. Suteikiamos paslaugos apima: Projekto bylų laikymą Užsakovo serveriuose ir kritinių klaidų taisymą per įmanomai trumpą laiką.
   1. Kritinėmis klaidomis laikomos tokios klaidos, kurios neleidžia Projektui veikti visa apimtimi.
   2. Klaidos, kurių pasekoje neveikia tik dalis Projekto funkcionalumo nėra laikomos kritinėmis ir dėl jų ištaisymo Vykdytojas ir Užsakovas tariasi atskirai.
   3. Taisomos klaidos privalo būti atsiradusios dėl trečiųjų šalių, pavyzdžiui, dėl naršyklių ar serverių programinės įrangos atnaujinimų ar pan. Jei klaidų taisymo metu paaiškėja, kad klaidos yra sukeltos administratorių, pvz. talpinant į Projektą trečiųjų šalių kodus ar pan., toks tvarkymas yra apmokestinamas pagal Užsakovo tuo metu siūlomus darbo valandinius tarifus.
   4. Kritinių klaidų taisymo paslaugos vykdymo metu Projektas turi būti Vykdytojo serveriuose. Jei apmokėtu periodu Užsakovas nusprendžia atsiimti Projektą kaip tai nurodyta 2.1. punkte, paslauga nebeteikiama, sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
   5. Kritinių klaidų taisymo paslauga apima tik Projekto programinę įrangą (kurtą controller cms arba controller cms pagrindu), esančią Vykdytojo serveriuose, ir neapima kituose serveriuose esančios programinės įrangos. Be to, neapima elektroninių paštų ar kitos programinės įrangos.
  3. Suteikiama iki {talposGB}GB talpos ir iki {tarifoGB}GB pralaidumo apimtys mėnesiui. Vykdytojas pabrėžia, kad jei iki šios sutarties pasirašymo momento Užsakovas neturėjo problemų su pralaidumu ar talpos trūkumu, nieko daryti nereikia. Jei Užsakovui yra reikalingas didesnių apimčių planas, Užsakovas ir Vykdytojas apie tai tariasi atskirai.

  4. Suteikiamos paslaugos apima Projekto laikymą serveryje, tačiau neapima FTP prisijungimų, el. paštų ar kitų Užsakovo serveriuose esančių bylų aptarnavimo, kitaip tariant, tai nėra talpinimo (hostingo) paslauga.

  5. Ši Sutartis laikoma pasirašyta ir galiojančia nuo to momento, kai yra apmokama kartu su šia Sutartimi siunčiama sąskaita faktūra {invoiceNr}, kuri yra laikoma neatskiriamu šios Sutarties priedu.
  6. Ši Sutartis apima Užsakovo ir Vykdytojo įsipareigojimus, susijusius tik su šia Sutartimi, ir negali apimti jokių buvusių, esamų ar būsimų įsipareigojimų/susitarimų su trečiosiomis šalimis.
  7. Remiantis šia Sutartimi galima turėti ir kitų susitarimų apie papildomus darbus pagal Vykdytojo darbo valandinius tarifus.
 2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Užsakovas gali:
   1. Nutraukti šią Sutartį, atsiunčiant pareiškimą apie nutraukimą el. paštu info@atease.lt. Tokiu atveju, Vykdytojas turės teisę prašyti įrodyti, kad Sutartį nutraukiantis asmuo yra Projekto savininkas ar Užsakovo įgaliotas atstovas.
   2. Neapmokėti sąskaitos, tokiu atveju, Projektas nustos veikti, tačiau bus saugomas Vykdytojo serveriuose ribotą laiką (iki 6 mėnesių) kaip archyvas.
   3. Atgauti savo Projekto bylas *.zip (ar analogišku) formatu po sutarties nutraukimo, jei nėra praėjęs 6 mėnesių periodas.
   4. Gauti savo Projekto turinio (ne darbinės PHP ar pan. bylos) bylų atsarginę kopiją nenutraukiant Sutarties.
  2. Užsakovas įsipareigoja:
   1. Laiku apmokėti pateiktas sąskaitas.
   2. Nenaudoti Projekto infrastruktūros masinių laiškų siuntimui, netalpinti medžiagos, kuri bus naudojama masinei reklamai (baneriai ir pan.) bei kitaip apsunkinti serverių darbo.
   3. Netalpinti medžiagos, kuri prieštarauja ES arba LR įstatymams.
  3. Vykdytojas gali:
   1. Nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nesilaiko įsipareigojimų.
   2. Nutraukti Sutartį Užsakovui atsisakant apmokėti papildomas išlaidas, susidariusias dėl Užsakovo kaltės ar papildomų darbų Sutarties vykdymo metu.
   3. Siųsti el. Paštu arba rodyti TVS erdvėje komercinius pasiūlymus apie sistemos, Projekto dizaino ar kito funkcionalumo atnaujinimus, Vykdytojo ir Vykdytojo partnerių pasiūlymus.
  4. Vykdytojas įsipareigoja:
   1. Suteikti paslaugas, aprašytas šios Sutarties 1 punkte.
 3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
  1. Užsakovas už Sutartyje numatytas paslaugas apmoka pagal išankstinę sąskaitą faktūrą {invoiceNr}, kuri yra pridedama kartu su šia Sutartimi.
 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jeigu tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR Civilinis kodeksas.
  2. Visa informacija, susijusi su šios sutarties vykdymu, yra konfidenciali, išskyrus viešai prieinamą informaciją.
  3. Asmens ir kitų duomenų tvarkytojais, visais atvejais, yra laikomas Užsakovas. Vykdytojas yra laikomas pagalbininku taisant galimai kylančias problemas pagal punkte 1.2. nurodytas sąlygas.
  4. Vykdytojas neatsako už Projekto pažeidimus ar pakeitimus, sukeltus virusų, neteisėtų įsilaužimų ar prisijungimų, kompiuterių ar trečiųjų šalių programinės įrangos sutrikimų bei taip pat neatsako už bet kokius Šalių (įskaitant trečiąsias šalis) nuostolius, atsiradusius dėl Projekto naudojimo.
  5. Vykdytojas neatsako už bet kokius Užsakovo tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie, gali būti susiję su pelno ar santaupų praradimu, pajamų netekimu, žala reputacijai, veiklos ar gamybos netekimu ar sumažėjimu, duomenų ar failų praradimu ar sugadinimu, taip pat su žala, susijusia su pakaitinių produktų arba paslaugų įsigijimu arba su žala, kurią patyrė Užsakovo klientai, verslo partneriai ar kiti susiję ar nesusiję subjektai.
 5. SUTARTIES GALIOJIMAS
  1. Ši Sutartis įsigalioja nuo 1.1. punkte nurodytos periodo pradžios datos ir galioja iki 1.1. punkte nurodytos periodo pabaigos datos, jeigu sąskaita faktūra, pateikta su šia sutartimi, yra apmokėta.

  2. Išskirtiniais atvejais, kai to reikalauja nauji teisės aktai arba kitos svarbios aplinkybės, Vykdytojas gali koreguoti sutartį vienašališkai apie tai pranešus el. paštu paštu prieš 1 kalendorinį mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo. Tokiu atveju, Užsakovas galės nutraukti Sutartį jei pakeitimai nebus tinkami.
  3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
  4. Mokėjimai pagal Sutartį laikomi negrąžintinais, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartis yra nutraukiama dėl Vykdytojo kaltės.
 6. KITOS NUOSTATOS
  1. Sutarties Šalys gali perduoti teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį trečiai šaliai su sąlyga, kad trečioji šalis vykdys savo įsipareigojimą. Vykdytojui tai punkte 1. aprašyti įsipareigojimai. Užsakovui tai 2.2. punkte aprašyti įsipareigojimai.
  2. Užsakovui laiku neatsiskaičius pagal šią Sutartį, taikomi delspinigiai, lygūs 0,2 % Sutarties sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.
  3. Papildomi darbai, nenumatyti šioje Sutartyje, yra vykdomi pagal atskirą sutartį.
  4. Sutartis surašyta lietuvių kalba (arba, pagal poreikį, anglų) dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
  5. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
 7. VYKDYTOJO REKVIZITAI
{IMONE}

Įmonės kodas: {iCode}
Bankas: {iBank}
Sąskaita: {iBankAccNr}
Swift: {iBankSwift}
Banko kodas: {iBankCode}
Adresas: {iAddrr}
Tel.: {iTelNr}

Direktorius
Tomas Makauskas